fbpx

regulamin

Regulamin „BROCCI za PUNKTY” („Regulamin”)


I. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:


1.1. BROCCI – Dorota Brok BROCCI z siedzibą w Paczkowie, ul. Lodowa 7/2, posiadającej nr REGON 300488848 , NIP: 5781371649,
oOrganizator programu „BROCCI za PUNKTY”, zgodnie z punktem 2.1. niniejszego Regulaminu.

1.2. Uczestnik Programu – osoba, która wypełniła oraz podpisała formularz zgłoszeniowy do programu „BROCCI za PUNKTY” i otrzymała „Kartę Klienta”.

1.3. Karta Klienta w programie „BROCCI za PUNKTY”  – karta w wersji plastikowej, zawierająca unikalny kod QR identyfikujący Uczestnika Programu, służąca rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestników w Programie, a także do identyfikacji Uczestnika programu oraz wymiany punktów na prezenty i potrawy.

1.4. Prezent – każda korzyść w formie rzeczowej lub w formie usługi świadczonej przez BROCCI z dopłatą pieniężną Uczestnika Programu.

1.6. Punkt/Punkty – jednostki rozliczeniowe w programie „BROCCI za PUNKTY” przyznawane Uczestnikom na zasadach określonych w regulaminie programu „BROCCI za PUNKTY”.

1.7. Saldo Punktowe – aktualna liczba Punktów pozostająca w dyspozycji Uczestnika Programu, zgromadzona z tytułu uczestnictwa w programie „BROCCI za PUNKTY”.

1.8. Formularz Zgłoszeniowy – formularz składany w sposób określony regulaminem programu „BROCCI za PUNKTY” przez osobę przystępującą do programu „BROCCI za PUNKTY”  lub formularz elektroniczny na stronie internetowej www.brocci.pl

II. Postanowienia ogólne
2.1. Organizatorem programu „BROCCI za PUNKTY” jest Dorota Brok BROCCI z siedzibą w Paczkowie, ul. Lodowa 7/2, posiadającej nr REGON 300488848 , NIP: 5781371649.

2.2. Program „BROCCI za PUNKTY”  organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Program „BROCCI za PUNKTY” prowadzony jest od dnia 1stycznia 2020 r. do odwołania.

2.3. Program „BROCCI za PUNKTY”  ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu towarów w restauracjach BROCCI, po spełnieniu warunków określonych regulaminem programu „BROCCI za PUNKTY”. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie „BROCCI za PUNKTY”, które Uczestnicy Programu akceptują, przystępując do Programu.

2.4. Program „BROCCI za PUNKTY” ma również na celu promocję i reklamę marki BROCCI oraz towarów i usług oferowanych przez BROCCI i reklama skierowana jest do aktualnych, jak i przyszłych klientów, w tym do osób fizycznych dokonujących dotychczas zakupów wyżej wskazanych towarów i usług w imieniu i na rzecz osób trzecich.

2.5. Zakup towarów lub usług, o których mowa w dalszej części Regulaminu, obejmuje, o ile nie wskazano inaczej, również ich nabycie w imieniu i na rzecz osób trzecich.

III. Warunki przystąpienia do Programu „Brocci za punkty”
3.1. Uczestnikami Programu „BROCCI za PUNKTY”  mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. Warunkiem przystąpienia do programu „BROCCI za PUNKTY”  jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się u obsługi BROCCI lub na stronie www.brocci.pl w zakładce „BROCCI za PUNKTY” i otrzymaniem Karty Klienta.

3.3. Uczestnik, wypełniając Formularz Uczestnika, przyjmuje do wiadomości, że podane przez niego dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji Programu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Programie „BROCCI za PUNKTY”, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osoba wyrażająca chęć przystąpienia do Programu „BROCCI za PUNKTY”  zapoznaje się z Regulaminem przed przystąpieniem do Programu „BROCCI za PUNKTY”  i następnie akceptuje jego postanowienia.


3.4. Do Programu „BROCCI za PUNKTY” można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.


IV. Dane osobowe Uczestnika
4.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego, podanych w Formularzu Uczestnika oraz innych danych Uczestników niezbędnych do realizacji Programu „BROCCI za PUNKTY” , jest Dorota Brok BROCCI z siedzibą w Paczkowie, ul. Lodowa 7/2, posiadającej nr REGON 300488848 , NIP: 5781371649.

4.2. Dane osobowe Uczestnika Programu przetwarzane są w celu realizacji Programu „BROCCI za PUNKTY”, w celach prowadzenia badań statystycznych oraz w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług BROCCI. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w tych celach na zasadzie dobrowolności, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów realizacji Programu „Brocci za punkty”.

4.3. Podstawą prawną przetwarzania przez BROCCI danych osobowych Uczestnika Programuw celu wskazanym w ust. 4.2. powyżej jest:

a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Uczestnik

b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;

4.6. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Programu dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, BROCCI może przekazywać Uczestnikowi Programu informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS/MMS, wiadomości PUSH na podany przez Uczestnika Zarejestrowanego adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.), BROCCI będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

4.5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych produktów lub usług oferowanych przez BROCCI oraz mogą zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W tym celu należy kontaktować się na adres e-mail: kontakt@brocci.pl.

V. Karty Klienta
5.1. Karta Klienta służy identyfikacji Uczestnika Programu  oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestników. Każda Karta Klienta posiada numer przypisany konkretnemu Saldu Punktowemu Uczestnika.

5.2. Uczestnik Programu może posiadać tylko jedną Kartę Klienta  w tym samym czasie. W przypadku, gdy Uczestnik Programu posiada więcej niż jedną Kartę Klienta , BROCCI uprawniony jest do uznania, iż właściwą Kartą Klienta  Uczestnika Programu jest najpóźniej wydana Karta tego Uczestnika, co oznacza honorowanie przez BROCCI Salda Punktowego przypisanego do tej najpóźniej wydanej Karty oraz prawo do ewentualnego zablokowania pozostałych (chyba, że Uczestnik wskaże jako właściwą wcześniej wydaną Kartę Kartę  – wówczas honorowane jest Saldo Punktowe przypisane do Karty wskazanej przez Uczestnika).

5.3. Karta Klienta jest ważna od dnia jej otrzymania przez Uczestnika, do czasu: ustania uczestnictwa danego Uczestnika w Programie „Brocci za punkty”


5.4. Karta Klienta  może być używana wyłącznie przez Uczestnika Programu, na którego jest zarejestrowana. Przyjmuje się, że osoba przedstawiająca Kartę Klienta  jest uprawnionym do jej dysponowania Uczestnikiem Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby, która przedstawia Kartę klienta.

VI. Karty Karta klienta  utracone
6.1. W przypadku utraty karty „Brocci za punkty” przez Uczestnika Programu należy zgłosić się do BROCCI. Za opłatą 5 PLN zostanie wydany duplikat Karty Klienta.

VII. Gromadzenie Punktów w Programie „BROCCI za PUNKTY”
7.1. Uczestnik Programu może zbierać Punkty, na zasadach określonych Regulaminem „BROCCI za PUNKTY”, od momentu otrzymania Karty Klienta.

7.2. Uczestnik Programu otrzymuje Punkty za zakup towarów lub usług z oferty BROCCI, w stosunku za każde wydane 1 PLN = 1 punkt z dokładnością naliczania co do 1 punktu.

7.3. Uczestnik Programu otrzymuje punkty za zamówienia złożone tylko bezpośrednio w lokalu.


7.4. W celu otrzymania Punktów Uczestnik powinien okazać kasjerowi kartę. Jeśli Uczestnik tego nie uczyni Punkty nie zostaną przyznane. Punkty „Brocci za punkty” nie są przyznawane na podstawie dowodu zakupu po jego dokonaniu (po wydrukowaniu paragonu lub innego dowodu zakupu).


7.5. Uczestnik może otrzymać na życzenie informację z Saldem Punktowym.

7.6. Punkty nie będą przyznawane, jeżeli Uczestnik przy zakupie korzysta jednocześnie z wymiany Punktów na Prezenty lub potrawy.

7.7. Punkty zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia dodania ich do Salda Punktowego.

VIII. Wymiana Punktów na Prezenty
8.1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników Programu wyłącznie na Prezenty z aktualnej oferty BROCCI obowiązującej w czasie składania zamówienia, o czym należy poinformować obsługę BROCCI przy składaniu zamówienia.

Po wymianie punktów na prezent lub potrawę saldo punktów uczestnika programu zostanie pomniejszone o liczbę punktów, za którą dokonano wymiany.

IX. Postanowienia końcowe 

8.1. BROCCI może zakończyć Program „Brocci za punkty”  w dowolnym momencie jego trwania bez uprzedniego informowania jego uczestników o tym fakcie

8.2. BROCCI może zmieniać, uaktualniać obowiązującą ofertę produktów dostępnych za punkty w dowolnym momencie trwania Programu bez konieczności informowania jej uczestników, o wprowadzonych zmianach w tej ofercie.

8.3. Aktualny regulamin programu oraz oferta prezentów znajduje się na stronie internetowej: www.brocci.pl/brocci-za-punkty